The Kick Inside

+10Cat & Cow, Thread the Needle, Regular, Utthan Pristhana
+25Utthanasana (Partner), Virabhadrasana II, Prasarita Paddotanasana > Parsvakonasana > Ardha Chandrasana (> Chapasana?)
+40Adho Mukha Vrksasana (Hanumanasana > Helicopter), Eka Pada Rajakapotasana Prep (Regular, Thigh Stretch), Agnistambhasana, Kali’s Pose
+55Fingertip Bhujangasana, Ustrasana, Eka Pada Rajakapotasana (Partner), Balasana (Partner)
+70Omega, Upavistha Konasana, Jathara Parivartanasana

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.