Categories
Sequence

All this herky-jerky motion

Even as we move, we seek the comfort or balance+5 Cat & Cow, Ardha Surya Namaskar, Regular, Anjaneyasana > Virabhadrasana I
+20 Trikonasana > Parsvakonasana, Parivrtta Adho Mukha Svanasana > Vasisthasana, Virabhadrasana II
+35 Ardha Adho Mukha Svanasana, Eka Pada Rajakapotasana, Anjaneyasana (Thigh Stretch)
+50 Ustrasana, Fingertip Bhujangasana, Setubandhasana
+65 Agnistambhasana, Ardha Matseyandrasana, Omega, Jathara Parivartanasana

Print this entry

By Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.