Tipping on a tightrope

+5Cat & Dog, Ardha Surya Namaskar, Regular
+20Anjaneyasana > Parivrtta Parsvakonasana, Virabhadrasana II > Trikonasana > Parsvakonasana
+35Ardha Galavasana, Eka Pada Rajakapotasana, Bakasana, Shalabhasana > Fingertip Bhujangasana
+50Ardha Matseyandrasana, Janu Sirsasaana, Omega, Jathara Parivartanasana

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.