Thought I’d lose my balance

+5Ardha Surya Namaskar, Regular, Virabhadrasana I Lunge
+20Vrksasana > Anjaneyasana, Ardha Vasisthasana, Trikonasana > Parsvakonasana
+35Eka Pada Rajakapotasana, Shalabhasana, Dhanurasana, Ustrasana
+50Ardha Matseyandrasana, Janu Sirsasaana, Omega, Jathara Parivartanasana

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.