Thought I’d lose my balance

by Michael Alan Dorman | 2013-04-08 13:30

+5Ardha Surya Namaskar, Regular, Virabhadrasana I Lunge
+20Vrksasana > Anjaneyasana, Ardha Vasisthasana, Trikonasana > Parsvakonasana
+35Eka Pada Rajakapotasana, Shalabhasana, Dhanurasana, Ustrasana
+50Ardha Matseyandrasana, Janu Sirsasaana, Omega, Jathara Parivartanasana

Source URL: http://gurave.org/2013/04/08/thought-id-lose-my-balance/