Being There

What we bring to our lives defines them.

+5Regular, Utthan Pristhana, Virabhadrasana 2
+20Trikonasana > Ardha Chandrasana, Parsvakonasana > Vasisthasana, Eka Hasta Padangusthasana > Parivrtta Parsvakonasana
+35Adho Mukha Vrksasana, Eka Pada Rajakapotasana Prep (Regular, Thigh stretch), Bakasana, Supta Virasana
+50Shalabasana, Dhanurasana, Setubandhasana (Regular, Partner Eka Pada), Adho Mukha Svanasana > Ardha Hanumanasana
+65Ardha Matseyandrasana, Janu Sirsasana (Regular, Parivrtta), Omega, Shavasana

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.