Categories
Sequence

Oh, careful you

Won’t you tell me right now?

+5Ardha Surya Namaskar, Utthan Pristhana, Arhda Hanumanasana > Parighasana, Parsva Adho Mukha Svanasana
+20Goddess Pose, Vrksasana > Virabhdrasana II, Eka Hasta Padangusthasana (I, II) > Parsvakonasana, Trikonasana (Parsvakonasana Arms) > Ardha Chandrasana
+35Vasisthasana (Tree), Prone Shoulder Opener > Frog, Vasisthasana (Full), Adho Mukha Vrksasana (Press up at wall)
+50Eka Pada Rajakapotasana, Blanket Roll Abs, Setubandhasana > Urdhva Dhanurasana
+65Hanumanasana, Balasana, Ardha Matseyandrasana, Omega, Dwi Pada Yogidandasana

Print this entry

By Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.