Oh, careful you

by Michael Alan Dorman | 2016-03-01 18:00

Won’t you tell me right now?

+5Ardha Surya Namaskar, Utthan Pristhana, Arhda Hanumanasana > Parighasana, Parsva Adho Mukha Svanasana
+20Goddess Pose, Vrksasana > Virabhdrasana II, Eka Hasta Padangusthasana (I, II) > Parsvakonasana, Trikonasana (Parsvakonasana Arms) > Ardha Chandrasana
+35Vasisthasana (Tree), Prone Shoulder Opener > Frog, Vasisthasana (Full), Adho Mukha Vrksasana (Press up at wall)
+50Eka Pada Rajakapotasana, Blanket Roll Abs, Setubandhasana > Urdhva Dhanurasana
+65Hanumanasana, Balasana, Ardha Matseyandrasana, Omega, Dwi Pada Yogidandasana

Source URL: http://gurave.org/2016/03/01/oh-careful-you/