What you don’t do

It’s not the challenges, it’s how we handle theme

+10Cat & Dog, Regular, Twist, Anjaneyasana
+25Parivrtta Parsvakonasana, Utthan Pristhana, Vasisthasana, Ardha Hanumanasana (Bar)
+40Eka Pada Galavasana (Bar), Malasana (Bar), Eka Pada Rajakapotasana, Eka Pada Rajakapotasaka II (Wall)
+55Supta Virasana, Ardha Bhekasana, Fingertip Bhujasana, Balasana
+70Sukhasana (Twist), Agnistambhasana, Bharadvajasana I, Jathara Parivartanasana, Viparita Karani

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.