One vision

by Michael Alan Dorman | 2017-06-29 18:45

We keep our eye on the prize.

+5Cat & Dog > Thread the Needle, Shoulder Opener, Ardha Hasta Padangusthasana > Regular, Twist
+20Virabhadrasana 1 (Wall), Ardha Hanumanasana, Vasisthasana (Forearm), Vrksasana > Anjaneyasana > Parivrtta Parsvakonasana
+35Eka Hasta Padangusthasana > Parsvakonasana > Trikonasana, Sucirandrasana, Eka Pada Rajakapotasana
+50Shalabhasana, Purvottanasana (I, II), Ardha Matseyandrasana > Agnistambhasana > Gomukhasana
+65Bharavajasana, Omega, Upavistha Konasana, Supta Baddha Konasana

Source URL: http://gurave.org/2017/06/29/one-vision/