Categories
Sequence

Wheel’s turnin’ ’round and ’round

Make a choice, look around, do it again.

+5Sukhasana (Twist, Side-Bends), Cat & Dog (Extensions, Twist, Puppy), Regular, Twist, Anjaneyasana
+20Ardha Hanumanasana, Vrksasana > Utthan Pristhana, Parsvottonasana, Eka Hasta Padangusthasana > Parivrtta Parsvakonasana
+35Goddess Pose, Parsvakonasana > Trikonasana > Ardha Chandrasana (> Ardha Chandra Chapasana), Inversion
+50Dolphin > Ardha Dhanurasana, Setubandhasana (> Viparita Dandasana?), Eka Pada Rajakapotasana, Agnistambhasana (Twist)
+65Ardha Matseyandrasana, Janu Sirsasana (Regular, Parivrtta), Omega
+80Supta Padangusthasana (I, II, III), Jathara Parivartanasana

Print this entry

By Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.