Some have fled from themselves

Are you prepared to be yourself?

+10Cat & Dog, Ardha Surya Namaskar, Regular (Shoulder Openers), Utthan Pristhana > Forearm Palankasana, Dolphin
+25Anjaneyasana, Virabhadrasana II > Parsvakonasana, Parivrtta Parsvakonasana, Trikonasana > Ardha Chandrasana
+40Dolphin Push-ups, Ardha Adho Mukha Vrksasana, Eka Pada Rajakapotasana (Regular, Thigh Stretch)
+55Shalabhasana (Fingers interlaced), Fingertip Bhujasana, Ardha Dhanurasana
+70Ardha Matseyandrasana, Ardha Gomukhasana, Agnistambhasana, Omega, Jathara Parivartanasana

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.