Sad Clown

by Michael Alan Dorman | 2017-05-25 18:45

What is the contrast between our exterior and interior?

+5Supine Breath, Jathara Parivartanasana, Cat & Cow > Gomukhasana, Sukhasana (Twist, Side-bend), Regular (Indudulasana), Anjaneyasana > Ardha Hanumanasana > Parighasana
+20Goddess Pose, Virabhadrasana II, Regular, Parivrtta Adho Mukha Svanasana > Utthan Pristhana > Palankasana (Forearms) > Vasisthasana
+35Vrksasana > Parsvakonasana > Trikonasana, Adho Mukha Vrksasana, Eka Pada Rajakapotasana II (Wall), Eka Pada Rajakapotasana (Blanket Roll)
+50Navasana, Purvottanasana, Setubandhasana, Ardha Matseyandrasana, Agnistambhasana
+65Omega, Supta Padangusthasana (I, II), Jathara Parivartanasana

Source URL: http://gurave.org/2017/05/25/sad-clown/