Categories
Sequence

Shine on you crazy diamond

Don’t be sad, be good.

+10Regular, Twist, Vrksasana > Virabhadrasana II, Goddess Pose > Prasarita Paddotanasana (Regular, Twist, Lean & Jump)
+25Trikonasana > Ardha Chandrasana, Parsva Adho Mukha Svanasana > Parivrtta Adho Mukha Svanasana, Parivrtta Parsvakonasana > Ardha Chandrasana, Chaturanga (Blankets)
+40Adho Mukha Vrksasana, Eka Pada Rajakapotasana (Regular, Parivrtta), Sphinx, Ardha Bhekasana
+55Dhanurasana, Setubandhansana (> Urdhva Dhanurasana), Balasana, Bharadvajasana I, Agnistambhasana (Regular, Parivrtta)
+70Omega, Jathara Parivartanasana, Sarvangasana

Print this entry

By Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.