Bend me, shape me

by Michael Alan Dorman | 2016-07-23 09:00

We get to choose how the practice reshapes us.

+5Prone Shoulder Opener, Sphinx (turnout), Shalabhasana (turnout), Dolphin, Regular
+20Regular, Utthan Pristhana > Forearm Plank, Ardha Navasana (turnout), Goddess Pose
+35Parsvakonasana > Virabhadrasana II > Ardha Chandrasana > Trikonasana > Urdhva Prasarita Eka Padasana, Pincha Mayurasana
+50Eka Pada Rajakapotasana (Regular, Thigh Stretch), Fingertip Bhujasana, Rajakapotasana (Partner)
+65Natarajasana (Partner?), Balasana (Partner), Ardha Matseyandrasana, Janu Sirsasana, Omega
+80Jathara Parivartanasana, Shavasana

Source URL: http://gurave.org/2016/07/23/bend-me-shape-me/