Categories
Sequence

No one like you

Now how do we work to embody our individuality most effectively?

+10Cat & Dog, Ardha Surya Namaskar, Regular > Ardha Hanumanasana
+25Virabhadrasana I Lunge, Ardha Galavasana (Bar), Vrksasana > Anjaneyasana, Ardha Vasisthasana
+40Parsvakonasana > Trikonasana, Eka Pada Rajakapotasana, Agnistambhasana
+55Shalabhasana > Dhanurasana, Ardha Gomukhasana, Ardha Matseyandrasana, Omega
+70Jathara Parivartanasana, Setubandhasana, Sarvangasana, Viparita Karani

Print this entry

By Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.