Jive Talkin’

by Michael Alan Dorman | 2013-09-26 18:45

We have our narrative, but is it what’s really real?

+10Tadasana > Side Stretches, Regular, Anjaneyasana > Virabhadrasana I
+25Parsvottanasana, Parivrtta Parsvakonasana, Parsvakonasana > Trikonasana
+40Bakasana, Adho Mukha Vrksasana
+55Eka Pada Rajakapotasana (Regular, Thigh Stretch), Fingertip Cobra, Dhanurasana
+70Janu Sirsasana, Omega, Sarvangasana, Utthanasana, Shavasana

Source URL: http://gurave.org/2013/09/26/jive-talkin/