All this herky-jerky motion

by Michael Alan Dorman | 2013-04-11 18:45+5 Cat & Cow, Ardha Surya Namaskar, Regular, Anjaneyasana > Virabhadrasana I
+20 Trikonasana > Parsvakonasana, Parivrtta Adho Mukha Svanasana > Vasisthasana, Virabhadrasana II
+35 Ardha Adho Mukha Svanasana, Eka Pada Rajakapotasana, Anjaneyasana (Thigh Stretch)
+50 Ustrasana, Fingertip Bhujangasana, Setubandhasana
+65 Agnistambhasana, Ardha Matseyandrasana, Omega, Jathara Parivartanasana

Source URL: http://gurave.org/2013/04/11/all-this-herky-jerky-motion/