The trick is to keep breathing

The steadiness of the breath reflects the steadiness of the mind. As above, so below.

+53-part breath, Cat & Dog, Ardha Surya Namaskar (Indudulasana, Parsva Utthanasana), Regular
+20Twist, Parsva Adho Mukha Svanasana > Brigit’s Cross, Anjaneyasana > Parivrtta Parsvakonasana
+35Parsvakonasana, Supta Padangusthasana, Trikonasana > Ardha Chandrasana
+50Eka Pada Rajakapotasana Prep, Anantasana, Shalabhasana, Dhanurasana
+65Sukhasana (Twist), Agnistambhasana, Upavistha Konasana, Janu Sirsasana, Jathara Parivartanasana, Weil Breath

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.