How do you get to Carnegie Hall?

by Michael Alan Dorman | 2012-10-03 19:30

Practice!

+10Ardha Surya Namaskar (Parsva, Parivrtta, Hands Clasped), Surya Namaskar A (x2)
+25Anjaneyasana > Crescent, Utthan Pristhana, Vrksasana > Virabhadrasana III > Trikonasana, Utthan Pristhana
+40Dolphin, Adho Mukha Vrksasana, Eka Pada Rajakapotasana II (Thigh Stretch at the Wall)
+55Eka Pada Rajakapotasana I (Regular, Thigh Stretch), Hanumanasana (Wall), Dhanurasana
+70Fingertip Bhujangasana, Setubandhasana (> Urdhva Dhanurasana?), Adho Mukha Svanasana (Partner) > Balasana (Partner)
+85Dwi Pada Yogidandasana, Viparita Karani

Source URL: http://gurave.org/2012/10/03/how-do-you-get-to-carnegie-hall/