Omnia Mutantur Nihil Interit

by Michael Alan Dorman | 2012-09-16 10:00

Everything changes, but nothing is truly lost.

+10Ardha Surya Namaskar (Parsva, Parivrtta, Hands Clasped), Surya Namaskar A (x2)
+25Anjaneyasana, Utthan Pristhana, Vrksasana > Virabhadrasana III > Trikonasana, Utthan Pristhana
+40Dolphin, Pincha Mayurasana, Eka Pada Rajakapotasana II (Thigh Stretch at the Wall)
+55Eka Pada Rajakapotasana I (Regular, Thigh Stretch), Hanumanasana (Partner), Shalabhasana (Partner)
+70Fingertip Bhujangasana, Urdhva Dhanurasana, Adho Mukha Svanasana (Partner) > Balasana (Partner)
+85Dwi Pada Yogidandasana, Shavasana

Source URL: http://gurave.org/2012/09/16/omnia-mutantur-nihil-interit/