Golden Age

by Michael Alan Dorman | 2012-06-30 09:00

We reason, we consider, we delight, we are.

+10Side bends, Ardha Hasta Padangusthasana > Utthan Pristhana > Forearm Chaturanga, Virabhadrasana 1 > Vrksasana > Adho Mukha Svanasana
+25Parivrtta Parsvakonasana, Arhda Hanumanasana, Parsvakonasana > Trikonasana > Navasana > Ardha Navasana
+40Sirsasana I, Eka Pada Rajakapotasana II (Thigh stretch at the wall), Hanumanasana (at the wall)
+55Setubandhasana (Psoas awareness), Urdhva Dhanurasana (Regular, Dropbacks?), Balasana
+70Janu Sirsasana (Regular, Parivrtta), Sarvangasana, Shavasana

Source URL: http://gurave.org/2012/06/30/golden-age/