How am I not myself?

by Michael Alan Dorman | 2012-04-01 10:00

We’re not the mistakes we make, we’re not the successes we have, we are something infinitely more special.

+10Utthan Pristhana, Anjaneyasana > Virabhadrasana I Lunge, Parivrtta Parsvakonasana > Parivrtta Bakasana
+25Uttkatasana > Parsva Adho Mukha Svanasana, Ardha Hanumanasana > Parighasana, Prasarita Paddotonasana > Sirsasana II > Bakasana
+40Eka Pada Rajakapotasana (Regular, Thigh Stretch), Agnistambhasana, Setubandhasana > Urdhva Dhanurasana
+55Parsvottanasana > Hanumanasana, Ardha Gomukhasana, Supta Padangusthasana
+65Sarvangasana, Jathara Parivartanasana, Shavasana

Source URL: http://gurave.org/2012/04/01/how-am-i-not-myself/