So Good to See you

We cultivate the ability to see the beautiful and the auspicious in each moment.

+5Cat & Dog, Thread the Needle, Indudalasana > Parivrtta Utthanasana, Ardha Hanumanasana, Parivrtta Parsvakonasana
+20Trikonasana > Parsvottanasana Variation, Parsvakonasana > Ardha Hanumanasana, Vasisthasana > Hanumanasana
+35Adho Mukha Vrksasana, Eka Pada Rajakapotasana (Regular, Thigh stretch), Eka Pada Rajakapotasana II (Thigh Stretch)
+50Shalabasana, Dhanurasana, Setubandhasana > Urdhva Dhanurasana, Balasana (Partner)
+65Janu Sirsasana (Regular, Parivrtta), Omega, Sarvangasana, Viparita Karani

Print this entry

Published by Michael Alan Dorman

Programmer, yogi, guitarist, drummer.